Termes i condicions

La persona que emplene aquesta fitxa accepta de manera implícita amb FUNDACIÓ ESCOLA VALENCIANA amb CIF G98108442 i domicili social situat en JOSEP GROLLO 92 BAIX 46025, BENICALAP (VALÈNCIA), en el marc de l'establert en la Llei 45/2015, de 14 d'octubre, de Voluntariat:

  • No revelar a cap persona aliena a FUNDACIÓ ESCOLA VALENCIANA sense el cosentiment degut, informació a la qual haja tingut accés en el desenvolupament de les seues funcions com a persona participant en el programa VOLUNTARIAT PEL VALENCIÀ, excepte aquells casos als quals siga necessari per a donar el degut compliment a les seues obligacions per mandat legal o per requisit de l'autoritat competent.
  • Utilitzar la informació que es menciona en l'apartat anterior únicament per al desenvolupament exclusiu de les seues funcions com a persona participant al programa VOLUNTARIAT PEL VALENCIÀ de FUNDACIÓ ESCOLA VALENCIANA i a no emprar-la d'altra forma o amb altra finalitat.

FUNDACIÓ ESCOLA VALENCIANA informa, l'ús responsable que s'ha de realitzar a les diferents eines informàtiques que tinga a disposició per al desenvolupament de la seua activitat voluntària, en especial per a l'empra del correu electrònic corporatiu així com l'accés a Internet.

D'acord amb els rols establerts en el document Mesures i Procediments, existeixen diferents rols establerts en relació a les funcions i obligacions encarregades a les persones participants en el programa VOLUNTARIAT PEL VALENCIÀ. En aquest sentit, certs rols requeriran d'un accés remot als sistemes d'informació. Per aquest motiu mitjançant la signatura del present Compromís de Confidencialitat, FUNDACIÓ ESCOLA VALENCIANA ha autoritzat a les persones participants en el programa VOLUNTARIAT PEL VALENCIÀ, que requeresquen d'aquest accés remot, per a que pugen accedir a dades a través de xarxes de comunicació, garantint que s'aplicaran mesures tècniques i organitzatives apropiades a fi de garantir i poder demostrar e compliment de l'establert en el document Mesures i Procediments. La persona participant en el programa VOLUNTARIAT PEL VALENCIÀ podrà fer ús de dita connexió remota únicament per a finalitats estrictament laborals, complint en tot moment amb les obligacions que es desprenen del Compromís de Confidencialitat.

Aquesta autorització es troba directament vinculada a la relació de caràcter voluntari amb FUNDACIÓ ESCOLA VALENCIANA, així com el rol portat a terme en la mateixa. En el moment en que finalitze la seua relació laboral amb l'organització o canvie el seu rol, no requerint d'aquest accés remot, aquesta autorització quedarà cancel·lada, no disposant d'autorització per a la connexió remota als sistemes d'informació.

Igualment i d'acord amb el que estableix la Llei 1/1982, del 5 de maig, sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, sol·licitem el seu consentiment per a utilitzar les imatges captades, bé siga a través de càmeres fotogràfiques, de vídeo, telèfons o altres suports a mode informatiu i sense cap fi comercial, per a publicar-les a la nostra web corporativa o qualsevol altra publicació a la qual l'entitat decidisca.

A les persones participants en el programa VOLUNTARIAT PEL VALENCIÀ declara conèixer que l'incompliment d'aquest compromís pot generar l'exercici d'accions disciplinàries per part de FUNDACIÓ ESCOLA VALENCIANA, tal i com estableix l'article 58 LET.

Als efecte pertinents s'informa que les dades personals seran incloses en els sistemes de tractament i responsabilitat de FUNDACIÓ ESCOLA VALENCIANA amb la finalitat de gestionar la relació contractual entre FUNDACIÓ ESCOLA VALENCIANA i les persones participants en el programa VOLUNTARIAT PEL VALENCIÀ , així com mantenir les dades actualitzades. Així mateix en compliment de la normativa vigent, FUNDACIÓ ESCOLA VALENCIANA informa que les seues dades seran conservades mentre perdure la relació contractual i, una vegada cessada aquesta relació, durant 10 anys en compliment de la Llei Orgànica del Codi Penal.

Amb la present queda manifest que les seues dades seran comunicades a les entitats que permeten portar a termini les gestiones de personal, comptable i administrativa de l'empresa així com els òrgans de l'administració pública.

FUNDACIÓ ESCOLA VALENCIANA, mitjançant la difusió d'un Comunicat Intern a les persones participants en el programa VOLUNTARIAT PEL VALENCIÀ, ha deixat palés la implantació en l'empresa de totes les mesures de seguretat exigides per la normativa en matèria de protecció de dades, ambl 'objecte també de que les persones participants en el programa VOLUNTARIAT PEL VALENCIÀ prenga consciència dels seus drets i obligacions d'acord al tractament de dades de caràcter personal que realitza en l'exercici de les seues funcions.

Així mateix, les persones participants en el programa VOLUNTARIAT PEL VALENCIÀ queden informats de que els seu incompliment pot generar l'exercici d'accions disciplinàries per part de FUNDACIÓ ESCOLA VALENCIANA, tal i com queda reflectit a l'article 58 LET així com la sostracció o revelació de informació propietat de FUNDACIÓ ESCOLA VALENCIANA pot ser una acció constitutiva de il·lícit penal d'acord amb l'article 197 del Codi Penal.

Signant aquest compromís, la persona participant en el programa VOLUNTARIAT PEL VALENCIÀ atorga el consentiment explícit per als tractament mencionats en el present compromís.

De conformitat amb l'establert en la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, FUNDACIÓ ESCOLA VALENCIANA informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que FUNDACIÓ ESCOLA VALENCIANA es compromet a adoptar totes les mesures raonables per a que aquestes dades es suprimeixen o rectifiquen sense dilació quan siguen inexactes.

D'acord amb els drets que li confereix la vigent normativa en protecció de dades, podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seues dades de caràcter personal, així com del consentiment prestat per al tractament de les mateixes, dirigint la seua petició a la direcció postal abans esmenada o al correu electrònic: escola.v@fev.org.

De la mateixa manera, i d'acord amb el que estableix la llei 1/1982 del 5 de maig, sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, sol·licitem el seu consentiment explícit per a emprar les seues imatges captades en l'entorn laboral, amb la finalitat de PUBLICITAT, COMUNICACIÓ, WEB.